สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว

ข้อมูลสถานี : สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว

วิสัยทัศน์

“พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน เพื่อการบริการ ที่ดีแก่ประชาชน”

ค่านิยม

“มุ่งมั่นในหน้าที่ ยุติธรรมต่อสังคม”

“รับใช้ประชาชน มุ่งผลประโยชน์แก่ส่วนรวม”


ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์ด้านกิจการพิเศษ

2. ยุทธศาสตร์ด้านอำนวยความยุติธรรม

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารเพื่อการบริการประชาชนที่ดี

4. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของชาติ

5. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันอาชญากรรม

6. ยุทธศาสตร์ด้านการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม

7. ยุทธศาสตร์ด้านการจราจร

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

 • ยุทธศาสตร์ย่อยด้านการตรวจราชการมุ่งผลสัมฤทธิ์
 • ยุทธศาสตร์ย่อยด้านพัฒนาตำรวจและครอบครัว
 • ยุทธศาสตร์ย่อยด้านการพัฒนาหน่วยงานและองค์การ
 • แผนที่ตั้ง สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว

  ท่าตลาด ซอย ๖ ตำบล ท่าตลาด อำเภอ สามพราน นครปฐม 73110

  โทรศัพท์ : 034-311192
  โทรสาร : 034-311192
  สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว © สงวนลิขสิทธิ์ 2018